اخبار

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی میدکو جناب آقای دکتر پورمند از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان/مورخ 97/11/23

۲۴ بهمن ۱۳۹۷

واحد تامین برق مجتمع

 

پروژه فولاد سازی