اخبار

ورود ترانس کوره قوس الکتریکی به مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

۲۵ فروردين ۱۳۹۹

روز دوشنبه مورخ ٩٩/١/٢۵ در ادامه تکمیل کارخانه فولادسازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان  ترانس  کوره قوس الکتریکی به توان تولید ١٧٨ مگاوات و تناژ ١٣۵ تن به مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان وارد شد. امید است با ورود این ترانس به زودی شاهد اولین قوس الکتریکی در کارخانه فولاد شرکت فولاد بوتیای ایرانیان باشیم.