رییس هیئت مدیره

آقای علی اصغر پورمند رییس هیئت مدیره

پست : رئیس هیئت مدیره

ar-pourmand@midhco.com

مدیر عامل

محمدرضا خسروی راد مدیر عامل

پست : مدیر عامل

عضو هیئت مدیره

آقای علی پالیزدار عضو هیئت مدیره

پست : عضو هیئت مدیره

a-palizdar@midhco.com

آقای علی سلاجقه عضو هیئت مدیره

پست : عضو هیئت مدیره

آقای محمدجعفر اکرام جعفری عضو هیئت مدیره

پست : عضو هیئت مدیره

mj-ekramjafari@midhco.com