محصول فولاد سازی

تولید انواع شمش در مقاطع 130×130 و 150×150 و 200×200 میلیمتر مطابق با استاندارد ملی