کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن

نام طرح / پروژه: کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2.5 میلیون تن در سال
تاریخ شروع پروژه: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: سنگ آهن