آقای محمدرضا خسروی راد

هیأت مدیره

آقای محمدرضا خسروی راد

سمت: مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

آقای محمدرضا خسروی راد
سوابق مدیریتی :