آقای محمدرضا خسروی راد

هیأت مدیره

آقای محمدرضا خسروی راد

سمت: مدیرعامل

آقای محمدرضا خسروی راد
اطلاعات تماس
وظایف و اهداف: