هیأت مدیره

آقای علی پالیزدار هیأت مدیره

پست : رئیس هیأت مدیره

آقای علی سلاجقه هیأت مدیره

پست : نایب رئیس هیأت مدیره

آقای محمدرضا خسروی راد هیأت مدیره

پست : مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

آقای محمدجعفر اکرام جعفری هیأت مدیره

پست : عضو هیأت مدیره

آقای حمید قانونی هیأت مدیره

پست : عضو هیأت مدیره