هیأت مدیره

آقای علی اصغر پورمند هیأت مدیره

پست : رئیس هیأت مدیره

ar-pourmand@midhco.com

آقای محمدرضا خسروی راد هیأت مدیره

پست : مدیرعامل

آقای علی پالیزدار هیأت مدیره

پست : عضو هیأت مدیره

a-palizdar@midhco.com

آقای محمدجعفر اکرام جعفری هیأت مدیره

پست : عضو هیأت مدیره

mj-ekramjafari@midhco.com

آقای علی سلاجقه هیأت مدیره

پست : عضو هیأت مدیره