اخبار

بازدید سرپرست اداره کل راه آهن کرمان از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

۱۳ مهر ۱۳۹۸

روز شنبه مورخ ۹۸/٧/١٣ آقای مهندس ارجونی سرپرست اداره کل راه آهن کرمان و هیات همراه از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان بازدید بعمل آورده و در جلسه مشترک با مدیرمحترم مجتمع جناب آقای مهندس صالحی زاده و مدیران شرکت در جریان اقدامات  شرکت در زمینه حمل و نقل ریلی قرار گرفتند.