اخبار

بازدید مدیر دفتر مطالعات آب و فاضلاب کشور از مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

۱۶ بهمن ۱۳۹۸

در ادامه همکاری مشترک شرکتهای آب و فاضلاب و فولاد بوتیای ایرانیان به منظور  توسعه و تکمیل شبکه جمع آوری ،خط انتقال و تصفیه خانه شهر کرمان روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱١/١۶، جناب آقای مهندس موسوی مدیر دفتر مطالعات آب و فاضلاب کشور و هیات همراه در جلسه ای مشترک با مدیران ارشد شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در جریان اقدامات شرکت در زمینه  توسعه و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان و سایر پروژه های در حال اجرا  قرار گرفتند و در ادامه از پروژه تصفیه خانه  و کارخانه گندله سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان بازدید بعمل آوردند.