اخبار

حضور مدیر کل سازمان محیط زیست استان کرمان در مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

۹ تير ۱۳۹۹

روز دوشنبه مورخ 99/4/9 سرکار خانم شاکری مدیر کل سازمان محیط زیست کرمان در جلسه ای مشترک با آقای مهندس خسروی راد مدیر عامل شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و مدیران ارشد شرکت، در جریان پیشرفت پروژه جاری شرکت و اقدامات شرکت در خصوص مسائل زیست محیطی قرار گرفتند. ایشان ضمن تشکر از فعالیتهای زیست محیطی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان به تشریح سیاست سازمان محیط زیست در خصوص تعامل سازنده با واحدهای صنعتی استان پرداختند.