اخبار

صدور مجدد استانداردهای شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

۵ بهمن ۱۳۹۹

جلسه اختتامیه ممیزی مراقبتی استاندارهای پنج گانه سیستم مدیریتی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در تاریخ ٩٩/١١/۵ توسط شرکت SGS برگزار و در نهایت این شرکت شایسته تمدید اعتبار استاندارهای
ISO 9001-2015 
ISO 14001-2015 
ISO 45001-2018
ISO 10015-2015
HSE_MS MIDHCO
به مدت یکسال دیگر گردید. لازم به ذکر است این ممیزی به مدت دو روز و به صورت ریموت برگزار شد.