فایل‌های آموزشی شیوه‌ی کار با سیستم تردد

دانلود فایل پی‌دی‌اف «دستورالعمل مرخصی و اضافه‌کاری»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «اضافه‌کار آموزشی ساعتی»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «اضافه‌کار ورزشی ساعتی»

-دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «اضافه‌کار عادی»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مجوز آموزشی ساعتی»

-دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مجوز تأخیر سرویس»

-دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی «تغییر رمز عبور سیستم»

دانلودفیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «عملکرد مأموریت روزانه»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی «چاپ برگ مأموریت»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «درخواست جابه‌جایی»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «درخواست مأموریت روزانه»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مأموریت درون‌شهری ساعتی»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مداومت‌کاری»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مرخصی ازدواج»

- دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مرخصی استعلاجی روزانه»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مرخصی روزانه»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مرخصی ساعتی»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مرخصی فوت اقوام»

دانلود فیلم آموزشی نحوه‌ی ثبت «مرخصی ورزشی»